دستورالعمل دریافت کارمزد برای صدور پروانه

دستورالعمل دریافت کارمزد برای صدور پروانه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک.

بنابر گزارش روابط عمومی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا): در اجرای دستورالعمل ۵/۴۴۴۰۴/۱۰۰/۳۰ مورخ ۹۵/۱۰/۲۲ وزارت نیرو ، کلیه متقاضیان احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک که از تاریخ ۹۶/۱/۲۶ درخواست صدور پروانه احداث را ارسال می دارند ، ضروری است کارمزد صدور پروانه احداث را به حساب تمرکز وجوه درآمد نزد خزانه بشماره ۴۰۰۱۰۸۷۸۰۱۰۱۸۲۵۸ به نام سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) واریز و رسید آنرا به همراه سایر مدارک مورد نیاز از طریق درگاه الکترونیکی این سازمان بارگذاری نمایند.

هزینه صدور پروانه نیروگاههای تجدیدپذیر از قرار زیر است :

با ظرفیت۷-۱ مگاوات۵,۰۰۰.۰۰۰ ریال

با ظرفیت ۱۵-۷ مگاوات۱۰,۰۰۰.۰۰۰ ریال

با ظرفیت بیش از ۱۵ مگاوات۱۵,۰۰۰.۰۰۰ ریال

برای درخواست های کمتر از ۱ مگاوات مبلغی بعنوان کارمزد دریافت نخواهد گردید.

فهرست