مقررات و مراحل خرید برق خورشیدی

مقررات و مراحل خرید تضمینی ۲۰ ساله برق خورشیدی از مشترکین زیر ۱۰۰ کیلووات

۱-داشتن انشعاب برق در محل مورد متقاضی برای نصب سا‌مانه خورشیدی.

۲- مراجعه به شرکت توزیع برق برای عقد قرارداد ۲۰ ساله با همراه داشتن:

  • کارت ملی
  • سند مالکیت
  • قبض برق انشعاب مورد نظر که به نام متقاضی.

۳- حداکثر ظرفیت سامانه خورشیدی قابل احداث محدود به ظرفیت انشعاب برق مشترک و تا سقف ۱۰۰ کیلووات می باشد.

۴ – صدور مجوز احداث نیروگاه و عقد قرارداد ۲۰ ساله برای تمام مشترکین انواع تعرفه‌های خانگی،تجاری،صنعتی وکشاورزی مقدور می‌باشد.

۵- تمام هزینه‌های احداث نیروگاه و خریداری تجهیزات واجرای آن به عهده متقاضی بوده و با نظارت شرکت توزیع برق انجام می شود.

۶- نیروگاه خورشیدی توسط شرکت توزیع برق به شبکه متصل می‌شود و انرژی تولید شده با کنتور مجزا به شبکه برق سراسری تزریق و اندازه گیری می‌شود که از کنتور انرژی مصرفی مشترک مجزاست.

۷- مشترک همچنان تمام انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را از شبکه سراسری برق و از طریق کنتور برقی که داشت مصرف می کند، بنابراین تغییری در مبلغ فیش برق دریافتی ایشان به وجود نخواهد آمد.

۸- نرخ خرید پایه برق خورشیدی در حال حاضر برای نیروگاه‌های

  • با حداکثر ظرفیت تا ۲۰ کیلووات، به ازای هر کیلووات ساعت ۸۰۰۰ ریال
  • بیش از ۲۰ کیلووات تا حداکثر ظرفیت ۱۰۰ کیلووات، به ازای هر کیلووات ساعت ۷۰۰۰ ریال می باشد که هر دوماه یکبار به حساب متقاضی واریز می شود.
  • از سال یازدهم نرخ پایه خرید تضمینی ۳۰% کاهش می یابد.

۹- در حال حاضر سرمایه لازم برای احداث هر کیلووات نیروگاه خورشیدی حدود ۶۰ میلیون ریال است.

سازمانهای دولتی اجازه استفاده از بودجه دولتی برای احداث نیروگاه خورشیدی را ندارند، لیکن امکان واگذاری فضای ساختمان‌های اداری به صورت اجاره‌ای به سرمایه گذاران بخش خصوصی برای این موضوع وجود دارد. در این صورت ارائه وکالت محضری واگذاری فضای ساختمان به سرمایه گذاری الزامی است.

فهرست